Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Viranhaltijapäätös 26§: Diakoniatyöntekijän palkaton virkavapaus

RAUMAN SEURAKUNTA                                                                 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS § 26

Kirkkoherra                                                                                          12.9.2023

Asia                                    Diakoniatyöntekijä palkaton virkavapaus

Seloste                               Diakoniatyöntekijä Pia Erake anoo palkatonta virkavapautta toisen tehtävän hoitamista varten ajalle 1.10.- 30.11.2023. Erake on ollut palkattomalla virkavapaalla 17.7.2023 alkaen ja kyseinen virkavapausjakso jatkuu 30.9 asti. Erakkeen edeltävä ja nyt anottu virkavapaus muodostaa kokonaisuuden, joka on kestoltaan yhteensä noin neljä ja puoli kuukautta.

Erake on edennyt asiassa esihenkilönsä kanssa keskustellen. Johtava diakoniatyöntekijä arvioi, että lyhyt virkavapausjakso ei aiheuta kohtuuttomia vaikeuksia diakonian perustoiminnan järjestämisessä virkavapausjakson aikana ja tarvittavat sijaisjärjestelyt ovat mahdollisia.

Virkavapaus on määritelty laissa evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (6 luku). 

KN ohjesäännön 10 luku 4§ kohta 3 perusteella kirkkoherran ratkaisuvaltaan kuuluu oikeus myöntää palkaton virkavapaus tai työloma seurakuntatyön ja kirkkoherranviraston suorille alaisilleen enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Virkavapausanomus on päätöksen liitteenä.

Päätös                               Myönnän diakoniatyöntekijää Pia Erakkeelle palkatonta virkavapautta ajalle1.10.- 30.11.2023 toisen tehtävän hoitamista varten.

Allekirjoitus                      

                                            Valtteri Virta

                                            kirkkoherra

Tiedoksi                             Pia Erake

                                            Johtava diakoniatyöntekijä

Talous- ja henkilöstöpäällikkö

palkkasihteeri

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

                                            Kirkkoneuvosto

Oikaisuvaatimus             Päätökseen tyytymätön, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen on

Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto

Kirkkokatu 2, 26100 Rauma

 

Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

12.9.2023 13.37