Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Viranhaltijapäätös 27§: Diakonian viransijaisuus ajalle 1.10.- 12.11.2023

RAUMAN SEURAKUNTA                                                                 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS § 27

Kirkkoherra                                                                                          12.9.2023

Asia                                    Diakonian viransijaisuus ajalle 1.10.- 12.11.2023

Seloste                               Yksi Rauman seurakunnan diakonian viranhaltijoista on palkattomalla virkavapaalla 1.10.- 30.11.2023 välisen ajan (kirkkoherran viranhaltijapäätös 26 /2023).

Diakoniatiimin toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan turvaamiseksi virkaan tarvitaan sijainen. Johtava diakoniatyöntekijä Jenni Pohjonen on kartoittanut virkaan sopivia sijaisehdokkaita. Diakoni Helena Ritakorpi on ilmoittanut tahtonsa ja valmiutensa hoitaa kyseistä viransijaisuutta 1.10.2023 alkaen 12.11.2023 asti osa-aikaisesti, 80% työosuudella täydestä työvelvollisuudesta..                            

Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta määrittelee, että:

2. luku 6§: Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi --, jos:

3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.

2. luku 8§: Julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa, jos:

1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;

Rauman seurakunnan KN ohjesääntö 4 luku 10§ määrittelee, että kirkkoherran ratkaisuvallassa on ottaa määrärahojen puitteissa alaisensa tilapäinen/määräaikainen viranhaltija tai määräaikainen työntekijä enintään kahdentoista kuukauden ajaksi;

Päätös                                Nimeän Helena Ritakorven Rauman seurakunnan vs. diakonian viranhaltijaksi 1.10.- 12.11.2023 väliseksi ajaksi. Viransijaisuus on osa-aikainen, 80% työosuudella täydestä työvelvollisuudesta. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmä 502 mukainen.

Allekirjoitus                      

                                            Valtteri Virta

                                            kirkkoherra

Tiedoksi                             Helena Ritakorpi

Jenni Pohjonen

                                            Palkkasihteeri

Talous- ja henkilöstöpäällikkö

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

                                            Kirkkoneuvosto

Oikaisuvaatimus               Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

 

OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja tai päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 26100 Rauma

Postiosoite: Kirkkokatu 2, 26100 Rauma

Sähköposti: rauma.seurakunta@evl.fi

 

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
  • päätös, johon oikaisua vaaditaan
  • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

12.9.2023 13.41