Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Viranhaltijapäätös 28§: Sijaisen nimeäminen talous- ja henkilöstöpäällikölle

RAUMAN SEURAKUNTA                                                                 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS § 28

Kirkkoherra                                                                                          15.9. 2023

Asia                                    Sijaisen nimeäminen talous- ja henkilöstöpäällikölle

Seloste                               Talous- ja henkilöstöpäällikkö on vuosilomalla 18.9. - 24.9.2023. Talousassistentti toimii hänen vuosilomasijaisenaan virkansa puolesta. Tällä hetkellä myös talousassistentti on virkavapaalla, joten toimivaltuuksien delegoimiseksi talous- ja henkilöstöpäällikölle tulee nimetä erikseen sijainen.

Taloussihteeri Sari Teerialho on antanut suostumuksen viransijaiseksi oman viran ohella.

Päätös                                KN ohjesäännön 4 luvun 10§ perusteella nimeän taloussihteeri Sari Teerialhon toimimaan talous- ja henkilöstöpäällikön viransijaisena oman viran ohella ajalla 18.9. - 24.9.2023.   

Allekirjoitus                      

                                            Valtteri Virta

                                            kirkkoherra

Tiedoksi                             Sari Teerialho

                                            Talous- ja henkilöstöpäällikkö

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

                                            Kirkkoneuvosto

Oikaisuvaatimus               Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja tai päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 26100 Rauma

Postiosoite: Kirkkokatu 2, 26100 Rauma

Sähköposti: rauma.seurakunta@evl.fi

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
  • päätös, johon oikaisua vaaditaan
  • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

15.9.2023 09.04